Gigabyte (GB)

A definition of Gigabyte (GB)


The equivalent of 1024MB (alternatively, 1 billion bytes)